Szolgáltatási díjak és díjkedvezmények

Olvasson tovább és ismerje meg a 2016. január 1. napjától érvényben lévő a szolgáltatási díjakat, amiket a Nemzeti Fejlesztési Miniszter állapít meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján; valamint a közszolgáltatásért fizetendő díj mértékéből adott kedvezmények.

Szolgáltatási díjak

Az ivóvíz-, valamint a szennyvízcsatorna-szolgáltatás díja hatóságilag megállapított, maximált ár. A szolgáltatási díjak tekintetében az árhatósági jogkört – a többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény alapján – 2011. évre vonatkozóan még a települési önkormányzat képviselő-testülete gyakorolta, azokat az önkormányzati rendeletben rögzítettek szerint állapítottuk meg.

2011-ben szolgáltatási díjaink 3,5%-kal, illetve 5,5%-kal emelkedtek. Cégünk a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest – a Vksztv. szerint – legfeljebb bruttó 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.

2016. január 1. napjától a szolgáltatási díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter állapítja meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján.

A szolgáltatási díjak megállapításánál érvényesülnie kell az alábbi alapelveknek:

• díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb költségű víziközmű-szolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését;

• figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt költségeit, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, ideértve különösen a vízbázisvédelem indokolt költségeit.

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 2013. július 1-től lépett hatályba, melynek értelmében víziközmű-szolgáltatások vonatkozásában a lakossági felhasználók részére a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

A szolgáltatási díj számlázandó alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díj. Az alapdíj meghatározott összegű rendelkezésre állási díj, melynek közgazdasági funkciója a szolgáltató állandó költségeinek fedezete. Az alapdíjat felhasználási helyenként kell megfizetni és a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint, a rendelkezésre állással arányosan differenciálni szükséges.

A fogyasztással arányos díj rendeltetése a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan felmerülő változó költségek fedezete, amely a fogyasztott mennyiség (m3) alapján kerül meghatározásra. Az átlagfogyasztás megállapítása mindig a tárgyévet megelőző év fogyasztása alapján, átlagképzéssel történik.

A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó szerint a szolgáltatási díj tekintetében meg kell különböztetni lakossági és nem lakossági díjakat.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a vízterhelési díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre.

Amennyiben a díjak mértékében bekövetkező változás időpontja nem esik egybe a vízmérő leolvasással, a fogyasztásarányosítással kerül megállapításra a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

A szolgáltatások díjaira a mindenkor hatályos Általános Forgalmi Adóról szóló törvény szerinti mértékű adót számítunk fel.

Az AQUA Szolgáltató Kft. a díjakat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt módon állapította meg a 2013-as évre, melyek nettó árak.

Ezek a díjak 2013.06.30-ig voltak érvényesek:

2013.07.01-től érvényben lévő díjak (rezsicsökkentés)

Díjkedvezmények

Közszolgáltatásért fizetendő díj mértékéből adott kedvezmények

Szolgáltatási díjkedvezmények

A Szolgáltató a Fogyasztók részére az itt felsorolt díjkedvezményeket biztosítja.

Locsolási kedvezmény

A locsolási kedvezmény szerint minden öntözhető zöldterülettel (30 m2-nél nagyobb) rendelkező Felhasználó április-szeptember hónapok között a csatornadíj összegéből 10 % kedvezményben részesül abban az esetben, ha a jogosultsági hónapban nincs díjtartozása. Díjtartozás esetén a locsolási kedvezmény visszavonásra kerül. A locsolási mérővel rendelkező Felhasználók elszámolása a locsolási mérő alapján történik, az alpontokban megfogalmazottak szerint, részükre az átalány jellegű locsolási kedvezmény nem adható.

Nagymértékű csőtörés esetén biztosítható kedvezmény

Lakossági, valamint intézményi Felhasználókra vonatkozóan csőtörés esetén, amennyiben azt a Vksztv. és a végrehajtási rendelet szerinti időben bejelentették, és a hibát ez szerint megjavították, az előző 12 hónap átlagából számított csőtöréses időszakra vonatkozó, átlag feletti csatornadíj jóváíráson túl az alábbi kedvezmények adhatóak, amennyiben a Felhasználó azt írásban kérelmezi:

• 100 és 1000 m3 elfolyás esetén amennyiben ez a mennyiség az átlagos fogyasztás legalább kétszerese, az átlag feletti csatornadíj jóváírásán túl a vízdíjat nem egységáron, hanem a mindenkori köbméterre vonatkoztatott teljes önköltségen kell megfizetni.
• 1000 m3 feletti elfolyás esetén amennyiben ez a mennyiség az átlagos fogyasztás legalább háromszorosa, az átlag feletti csatornadíj jóváírásán túl a vízdíjat nem egységáron, hanem a mindenkori köbméterre vonatkoztatott szűkített önköltségen kell megfizetni.

A fent részletezett kedvezmények mindazon Felhasználók részére adhatóak, akiknek a kérelem időpontjában a csőtörésből adódó elszámoló számlán kívül más tartozásuk nincs.

Csoportos beszedési megbízás esetén biztosított kedvezmény

Mindazon Felhasználók, akik a fizetési módok közül a csoportos beszedési megbízás módjára térnek át, és a megbízást egy évnél tovább fenntartják, az első csoportos beszedéssel teljesített számlájából 2.500 forint díjkedvezményt kap, mellyel a számla összege csökkentésre kerül. Amennyiben a megbízás visszavonásra kerül egy éven belül, vagy a díjlekérés fedezethiány miatt egynél többször nem teljesül, úgy a kedvezmény visszavonásra kerül.

Részfizetések kezelése, fizetési halasztások

A Szolgáltató a havi részszámla, illetve az elszámoló számla részeként tájékoztatja a Felhasználót az aktuális egyenlegéről.

Abban az esetben, ha a Felhasználó részletfizetési, vagy fizetés halasztási kérelemmel fordul a Szolgáltatóhoz, az alábbi feltételekkel részesülhet kedvező elbírálásban:

• a hátralékról még nem készült fizetési felszólító (60 napon belüli hátralék), illetve egyéb tartozása nincs a Szolgáltató felé,
• a tartozás összege a 30.000 forintot meghaladja,
• a megelőző 12 hónapban még nem kapott részletfizetési kedvezményt, illetve fizetési halasztást,
• a részteljesítések száma maximum 6 darab,
• a mindenkori aktuális havi számlák befizetéseit halasztani nem lehet, azt a részletfizetésekkel egy időben teljesíteni kell.

A Szolgáltató nem számít fel késedelmi kamatot a halasztott teljesítésre. A szociálisan rászoruló Felhasználók kivételt képeznek a rész-, és halasztott fizetési szabályozás alól, egyedi kérelem alapján kedvezőbb elbírálásban is részesülhetnek. A Szolgáltató a nem teljesített részfizetést, illetve fizetési halasztást felbontja, és a tartozás összegét egy összegben, késedelmi kamattal terhelten követelheti.

A Szolgáltató a részfizetési, fizetés halasztási kérelmeket 15 napon belül bírálja el, és válaszolja meg.

A szociálisan rászoruló Felhasználókra vonatkozó különös szabályok

A szociálisan rászoruló, illetve fogyatékkal élő Felhasználókat egyéb kedvezmények is megilletik. Ehhez kérelmet kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a jogosultságot igazoló irat eredeti példányát is. Erre a kategóriára javaslatot az önkormányzatok szociális bizottságai, illetve az illetékes családsegítő központok tehetnek.

A szociálisan rászoruló Felhasználó a számla kibocsátását követően kedvezőbb fizetési feltételek állnak rendelkezésére:

• évente két lakalommal történő részfizetés, illetve fizetési halasztási kérelem lehetősége,
• a részteljesítések száma akár 12 darab is lehet,
• amennyiben a követelés már a korlátozás szakaszába ér, késleltetett korlátozással történő további fizetési halasztások elrendelhetősége,
• a korlátozással kapcsolatos járulékos költségek mérséklése.

Fogyatékkal élő Felhasználó kikorlátozásra nem kerülhet.