Mosonmagyaróvári szennyvíztelep

Települési folyékony hulladék fogadása

A települési folyékony hulladékot (szippantott szennyvizet) a főgyűjtő szennyvíztisztító telep fogadni és megfelelően kezelni tudja, a beszállított folyékony hulladék azonban kizárólag kommunális eredetű lehet. A folyékony hulladék mennyiségének csökkentése és a működő emésztőgödrök megszüntetése közös környezetvédelmi érdek, ennek érdekében cégünk folyamatos intézkedéseket tesz. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2010. január 1-je óta közszolgáltatási feladatok keretében szippantottszennyvíz-szállítást is vállal, az erre vonatkozó rendeletekkel összhangban.

Magyarország EU-s csatlakozásával elfogadta az EU-s környezetvédelmi követelményeket, és egyben kötelezettségeket vállalt, hogy a megegyezéseknek megfelelően ütemezetten felzárkózik az előírásoknak megfelelően.

A Mosonmagyaróvári városi szennyvíztisztító telep szennyvíztisztítási problémáit az Önkormányzat egy egységes program keretében kívánta megoldani. A projekt célja az volt, hogy a beérkező tisztítatlan szennyvíz megnövekedett szervesanyag terhelését az új telep az intenzifikálást követően már a jogszabályoknak megfelelően tudja megtisztítani.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint elsőfokú hatóság; a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás mint engedélyes részére a Mosonmagyaróvár 0226/2 és 0238/99 hrsz-ú ingatlanon szennyvíztisztító telep intenzifikálására vízjogi létesítési engedélyt adott ki 1622-4/2010. számon, melyet a 12542-6/2010. sz. és 47-5/2012 és 3458-3/2013 határozatokkal módosította.

A vízjogi létesítési engedély alapja a HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft. által készített Msz: 1921 Mr: VE majd az INWATECH Kft. által az IN12SZ11-02 sz. módosítási számon benyújtott engedélyezési tervdokumentáció szolgált.

Projekt megnevezése, száma: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0073 EU-KA finanszírozás
Támogatási szerződés aláírása: 2011. 08. 10.
Próbaüzem lezárása: 2014. 09. 31.
Műszaki átadás dátuma: 2014. 10. 06.

Szennyvíz-tisztítási technológia

A nyers szennyvíz, gravitációs csövön érkezik a telepre a telepi átemelőt megelőző durva rács elé. Szintén ide érkezik az összes telepi csurgalékvíz is. A kialakított gépi rács 30 mm-es pálcaközzel és gépi rácsszemét kihordással rendelkezik. A rácsszemetet kerekes konténerben gyűjtjük zárt épületben. Az átemelő rész száraz aknájába szárazaknás szennyvíz átemelő szivattyúk kerültek beépítésre 2+1 db konfigurációban. A két üzemi szivattyú együttes kapacitása csurgalékvizek hozzáadásával, valamint biztonsággal növelve 815 m3/h. A csatornán beérkező nyers szennyvíz minőségének monitorozására automata programozható mintavevő került kiépítésre. A gépi finomrácsok egyenként 860 m3/h-s óracsúcs fogadására képesek, így egy gépi rács önmagában képes kezelni a teljes csúcshozamot. A másik gépi rács tartalék funkciót kap, ezért kézi rács beépítésére nem volt szükség. A gépi rácsok résmérete 3 mm. A rácsok külön-külön és párhuzamosan is üzemeltethetők. A finomrácsokról gravitációsan áramlik a szennyvíz a homokfogók felé. A két, párhuzamos hosszanti homokfogó külön-külön is képes a teljes mértékadó hidraulikai terhelés fogadására (815 m3/h).

A homokfogókról a szennyvíz egy közös vályúszakaszba érkezik. A vályúszakaszból elzáró zsilipek segítségével irányítható a szennyvíz előülepítők irányába, majd ezt követően az osztóműtárgyból a szennyvíz gravitációsan a biológiai tisztítósorra folyik. A biológiai tisztító fokozat négy párhuzamos tisztító sorból álló, szelektorelvű, aerob eleveniszapos technológia, melynek megnevezése C-TECH. A technológia átmenetet képez a szakaszos és a folyamatos technológiák között ezért a korábban már ismerté vált SBR reaktortípusokkal ellentétben e technológiát ciklikusnak hívjuk. A C-TECH létesítményekben a reaktorterek speciális kialakításának, valamint a gondosan tervezett üzemelési ciklusoknak és recirkulációnak köszönhetően a kialakuló eleveniszap szerkezete optimális, ülepedő képessége kiemelkedő.

Alaphelyzetben a reaktorok általában napi 6 ciklusos üzemben működnek. Minden ciklus tartalmaz töltési-levegőztetési (1), levegőztetési-anoxikus (szimultán, intermittáló denitrifikáció) (2-3), ülepítési (4), dekantálási és fölösiszap elvételi ciklusokat (5). A reaktorok különválasztott, kaszkádkialakítású anaerob szelektor zónával is rendelkeznek. A létesítmény a szénforrások lebontása mellett teljes körű nitrifikációt, a maximálisan elérhető denitrifikációt és kiemelkedő hatékonyságú biológiai foszforeltávolítást is biztosít. A tisztított szennyvíz motor vezérelt, függesztett dekanterekkel jut az elfolyó csatornába, majd Parshall-csatornába folyik, ahol a tisztított szennyvíz mennyiségmérése történik, illetve a Mosoni-Dunába, mint befogadóba. Amennyiben az ÁNTSZ vagy más illetékes hatóság ezt előírja, a Parshall műtárgy után zsilipek segítségével a labirint medencébe juttatható a tisztított szennyvíz, ahol klór bevitelével a megfelelő mértékű fertőtlenítés biztosítható.

Iszapvonali technológia

A szennyvíziszapokat a keletkezési helyekről (előülepítő és C-TECH reaktorok) szivattyús átemeléssel juttatjuk a 350 m3 hasznos térfogatú, 13,4 m átmérőjű, iszaphomogenizálóba. A műtárgy elsődleges feladata a homogenizálás, másodlagos feladata az időbeni kiegyenlítés, pufferolás. A kevert iszap homogenizálás utáni hatékony sűrítését gépi sűrítő berendezés biztosítja, polielektrolit adagolási pont kiépítésével. Egy üzemi és egy tartalék gépsort került kiépítésre. A csurgalékvíz gravitációsan a rendszer elejére, a nyers szennyvízcsatornába folyik. Az iszapsűrítő alatt lévő sűrített iszaptározóban összegyűjtött iszapot pedig csigaszivattyú segítségével juttatjuk a 2 db anaerob iszaprothasztóba.

Az iszap rothasztására rozsdamentes acél szerkezetű WELTEC rothasztók kerültek kiépítésre. A mértékadó terhelésnél napi maximum 121 m3 kevert, sűrített iszap kerülhet feladásra a rothasztókba. A tervezett minimális tartózkodási idő 20 nap. A rothasztókból csigaszivattyúk segítségével juttatjuk a kirothadt iszapot a kigázosító medencébe. A medence hasznos térfogata 194 m3. A vasbeton szerkezetű zárt medence a rothasztók közvetlen szomszédságában helyezkedik el, részben földfelszín alatt, részben abból kiemelkedve. A homogenizálást és a gázkiválás elősegítését egy merülő keverő berendezés végzi. A medence légterét nem a szabadba szellőztetjük, hanem aktívszén szűrőn vezetjük át. A kigázosító műtárgy egyben pufferként is szolgál az iszapvíztelenítési technológia rugalmas üzemrendjének kialakításához.

A medence folyamatos szintérzékelővel lesz ellátva, mely segítségével nyomon követhető az aktuális töltöttségi szint. A kigázosított iszapot DEWA típusú iszapvíztelenítő gépekre továbbítjuk szivattyúk segítségével. A víztelenítést szalagszűrő prések végzik. Ez a berendezés típus vész esetén sűrítetlen iszapot is képes fogadni (korlátozott kapacitással), jelentősen növelve a telep üzembiztonságát. Az iszap víztelenítésénél polimert használunk, mint kondicionáló vegyszer, mely nem rontja a végső elhelyezés lehetőségeit. A keletkezett magas szárazanyag-tartalmú iszapot a Solar csarnokba továbbítjuk. Automatikus üzemmódban a víztelenített iszapok a ferdetengelyű mozgatható csigán keresztül érkeznek az iszapszétosztó vízszintes csigákba, melyek a szárítók 2x12m-es szélességében egyenletesen szétosztják az iszapot. A szétosztott iszapot ezután az önjáró programozott üzemű terítő-forgató berendezés teríti el a teljes szárítási felületen és forgatja a folyamatosan száradó réteget. A szárításhoz hő szükséges és a kiszárított víz (vízpára) elszállítását lehetővé tevő megfelelően intenzív légcsere.

Biogáz vonali technológia

A rothasztókban keletkezett biogázt a rothasztók tetején található és egyben a felső légmentes lezárást biztosító duplamembrános gáztároló terekben pufferoljuk. A felső és közbelső membrán közötti térfolyamatos levegő befúvással üzemel.

A biogáz tároló tér nettó kapacitása 370 m3 reaktoronként. A tározók folyamatos szintérzékelőkkel vannak ellátva melynek jelei vezérlik a kazán, gázmotor és fáklya működését.

Az iszapgépház mellett került elhelyezésre a 2 darab egyenként 250 kW hő teljesítményű melegvizes gázkazán, mindkettő földgáz és biogáz alternatív égőfejjel felszerelve.

A jelentős méretű biogáz puffer által kiegyenlített hozamokat és az összes termelődött biogáz mennyiséget ~ 2100 Nm3/d tudja elhasználni a zárt konténerben kiépítésre került gázmotor. A gázmotor 19 órán belül képes felhasználni a keletkezett biogázt villamos energia termelés és hő előállítás céljából.

A kibocsátott füstgáz teljesíti a 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet szerinti határértékeket a következő paraméterekben:

NO = 500 mg/m3
CO = 650 mg/m3
Összes szénhidrogén = 150 mg / m3.

A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztító Telep elfolyó, tisztított szennyvízminőségére vonatkozó paraméterek:
Kibocsátott szennyvíz paramétereiEngedélyben előírt határérték (mg/l)Átlagos elfolyó koncentráció (mg/l)Átlagos elfolyó terhelés (kg/d)Szennyező anyag eltávolítási hatékonyság
BOI52596397%
KOIkr1253323196%
Lebegőanyag352316195%
NH4-N150,96,398%
Összes P21,711,993%
SZOE10< 2< 16> 95%