Közzétételi kötelezettségek

I 2009. évi CXXII.törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről alapjánJuttatások
I/1 
 1)A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
 a)nevét,
 b)tisztségét vagy munkakörét,
 c)munkaviszonyban álló személy esetében
 ca)a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
 cb)az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
 cc)az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
 d)a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
 da)a megbízási díjat,
 db)a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
 dc)a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
 2)A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.
II2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján: Általános közzétételi lista: 1. számú melléklet szerint
II/1I. Szervezeti és személyzeti adatok
II/1/a1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiKapcsolat

Ügyfélszolgálati irodák
II/1/b2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiSzervezeti ábra
II/1/c3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Vezetőség elérhetőségei
II/1/d4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendÜgyfélszolgálat
II/1/e5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Testületi szerv
II/1/f10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveVíztükör
II/1/g11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiFelügyeleti szervek
II/2II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II/2/a1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeJogszabályok

Adatvédelmi szabályzat

SZMSZ
II/2/b5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekSzolgáltatási díjak

Műszaki ügyfélszolgálat

Pénzügyi ügyfélszolgálat

Kedvezmények
II/2/c6.A közfeladatot ellátó szev által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adati (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiFenntartott adatbázisok

GDPR adatkezelési nyilatkozatok
II/2/d8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaTaggyűlési jegyzőkönyvek
II/2/e9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólÜzletszabályzat tervezet
II/2/f10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekHírek

Facebook

Instagram

LinkedIn
II/2/g11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukPályázatok
II/2/h12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiSzámlázási rendszer

Ellenőrzések, auditok
II/2/i13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveKözérdekű adatok megismerésének rendje
II/2/j14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukGazdasági adatszolgáltatás (MEKH)

Víziközmű szolgáltató

Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

Közműves ivóvízellátás
II/2/k15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatailásd IV/5 és IV/6
II/2/l18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listalásd IV. szakasz
II/3III. Gazdálkodási adatok
II/3/a1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolójaGazdálkodási adatok
II/3/b2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveGazdálkodási adatok

Juttatások
II/3/c4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítaniNagy összegű szerződések
II/3/d7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekPályázatok
II/3/e8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)Közbeszerzési információk
III2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról alapján
 48§ 
III/1a)az ellátásért felelőssel kötött megállapodásaitVagyonkezelési és üzemeltetési szerződések
III/2b)az üzletszabályzatátÜzletszabályzat
III/3c)a felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információkatFelügyeleti szervek
III/4d)a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségétlásd: II/1/g
III/5e)az e törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámolójátlásd: II/3/a
III/6f)a jóváhagyott beszerzési szabályzatátBeszerzési szabályzat
III/7g)az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információkat24/2013. (V.29) NFM rendelet alapján (IV. szakasz)
IV24/2013. (V.29) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról alapján: 4. számú melléklet szerint
IV/12.A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségétlásd: II/1/g
IV/23.A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listájaSzolgáltatási terület
IV/34.A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásaiVagyonkezelési és üzemeltetési szerződések
IV/45.A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzataÜzletszabályzat
IV/56.A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekrőlVízminőségi adatok

Kibocsátott tisztított szennyvíz adatok
IV/67.Műszaki adatok, így különösen:a) vízbázisok kapacitása (m3/nap),b) kitermelt víz mennyisége (m3/év),c) átvett víz mennyisége (m3/év),d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év),e) hálózati vízveszteség (m3/év),f) szennyvíztisztító telepek száma (db),g) átemelők száma (db),h) szennyvíztisztító telepek névlegeskapacitása (m3/d),i) víziközmű-hálózat hossza (km),j) meghibásodások száma (db/év).Víz statisztika

Szennyvíz statisztika

Meghibásodások
IV/78.Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rendÜgyfélszolgálat

E-ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Felügyeleti szervek
IV/89.A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási táblaDíjkalkulátor
IV/910.A jóváhagyott beszerzési szabályzatBeszerzési szabályzat
V. Tanúsítványok
 V/1 1.Minőségirányítási rendszer (MIR)Tanúsítványok
 V/2 2.Környezetirányítási rendszer (KIR)
 V/3 3.Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR)
 V/4 4.Informatikai rendszer (Veritan)

V. Tanúsítványok
 V/1 1.Minőségirányítási rendszer (MIR)
 V/2 2.Környezetirányítási rendszer (KIR)
 V/3 3.Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR)
 V/4 4.Informatikai rendszer (Veritan)